Do diagnozy logopedycznej każdy terapeuta używa wystandaryzowanych narzędzi. Ja proponuję:

  • Test Rozwoju Językowego

Test służy do oceny poziomu rozwoju językowego dziecka pod względem rozumienia i produkcji mowy na tle równieśników oraz do diagnozy zaburzeń językowych. W przypadku stwierdzenia nietypowego rozwoju mowy pozawala na sprawdzenie, w jakim stopniu umiejętności dziecka odbiegają od przeciętnych i w jakich obszarach. 

  • test SON-R 2-8 badający funkcje poznawcze

Test jest testem niewerbalnym, składa się z 6 podtestów badających funkcje warunkujące uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka w czasie trwania terapii. Więcej informacji o teście SON-R

  • test SWM, przesiewowy test do badania dysleksji

W teście znajdują się zadania służące do: badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga); badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów), wzrokowych: analiza oraz synteza wzrokowa na materiale tematycznym (układanie części układanki) i atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków); badania użycia języka: artykulacja i komunikacja, badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej), badania grafopercepcji.

  • testy artykulacyjne

Proponuję badanie różnymi testami. Oczywiście dobre narzędzie to jedno, ale doświadczenie terapeuty potwierdza, że kluczowa w diagnozie jest swobodna rozmowa, w czasie której dziecko więcej pokaże, a raczej uzupełni wiedzę zdobytą w czasie diagnozy testem. Dlatego diagnozie towarzyszy zabawa i uśmiech.